АВТОГАРА САНДАНСКИ

Телефон:
0882 42 42 12
Работно време: 06:00 - 19:00
Неделя: 08:00 - 19:00
email:
 
Защита на лични данни GDPR


При събирането и обработването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, АВТОГАРА САНДАНСКИ осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Вашите лични данни се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на нашите услуги. По-продължително съхранение на данните може да се наложи поради законови или правни наредби.

Информацията в електронен вид се съхранява на защитени сървъри, чрез криптиращ софтуер съобразен с изискванията на EU GDPR на територията на Европейския съюз, инсталирани в професионално оборудвано и технически поддържано помещение за колокация на телекомуникационно оборудване. Трансферът на данни между сървърите и клиентското устройство/браузър се извършва криптирано, чрез HTTPS.

В Сайта се използват различни логове със следните цели:

За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електронни волеизявления).

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

Когато посещавате нашите уеб страници, уеб сървърите ни запаметяват стандартно името на Вашия интернет доставчик, IP-адреса, уеб страницата, от която ни посещавате, уеб страниците, които посещавате при нас, както и датата и продължителността на посещението. Използването на IP-адреса се ограничава до технически необходимия обем, съкращава се за целите на статистиката и по този начин се използва само анонимно. Данните не са свързани с персонални данни. Ние използваме бисквитки, за да разпознаваме преференциите на посетителите и съответно да структурираме оптимално нашите уеб страници. Отделният ползвател остава анонимен. Персонални данни се запаметяват само тогава, когато Вие доброволно ни предоставите същите при предложените онлайн услуги.

Защита на данните в организацията:

Всички сътрудници и служители на АВТОГАРА САНДАНСКИ са обучени и са се задължили в писмен вид да спазват разпоредбите и указанията за защита на личните данни и за сигурността на данните, както и да пазят тайната на личните данни.

Предоставяне на Лични данни към трети лица:

Дружеството не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:

Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни;
Ако сме получили изрично съгласие от съответния Субект на данни;
При работата си с подизпълнители и доставчици свързани с услугите предоставяни на busstation.info.

АВТОГАРА САНДАНСКИ не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази настоящите Политика лични данни, Общи условия и предвиденитe в закона случаи.

Заличаване (Чрез технически средства и подписан документ-протокол):

Данните се заличават след изтичане на посочения по-горе срок за съхранение и обработване (в зависимост от категорията лични данни). Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

Промени:

АВТОГАРА САНДАНСКИ си запазва правото да добавя нови, както и да променя или премахва съществуващи клaузи и условия в настоящата Политика за лични данни, без да е необходимо предварително предупреждение. Настоящите Общи условия и Политика на лични данни е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на услуги и продукти или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

Поради това че busstation.info и неговите подстраници може да бъдат ползвани само съгласно актуалните Общи условия и Политика на лични данни. В случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим ползване на услугите и продуктите в Сайта. Ако не сте съгласни с Общите условия и Политика за лични данни, не трябва да ползвате busstation.info.

Други:

Освен при умисъл или при груба небрежност, АВТОГАРА САНДАНСКИ не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на ползване или невъзможност за ползване на сайта busstation.info и продуктите и услугите предлагани в него.

В случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия и Политика за лични данни се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на други клаузи. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.

Точност на предоставяната информация:
АВТОГАРА САНДАНСКИ не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно.


гр. Сандански, ул. Тодор Каблешков №2
(+359) 0882 42 42 12
 
Свържете се с нас

 
 

 

© 2021 - 2024 Автогара Сандански. Created by webstudio.bg