АВТОГАРА САНДАНСКИ

Телефон:
0882 42 42 12
Работно време: 06:00 - 19:00
Неделя: 08:00 - 19:00
email:
 
Общи условия за ползване
Условия за покупка на автобусни билети за превоз на пътници и използване на уебсайта на АВТОГАРА САНДАНСКИ


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Общите условия за използване на уебсайта за покупка на автобусни билети чрез сайта на АВТОГАРА САНДАНСКИ уреждат взаимоотношенията между потребителите на системата (наричани за краткост по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, ПЪТНИЦИ, КЛИЕНТИ) и фирма ЕТ "РУМИ - РУМЕН ПАЧОВ", ЕИК: 101028772 - собственик на АВТОГАРА САНДАНСКИ на адрес гр. Сандански , ул. Тодор Каблешков №2 и уебсайта за информация и онлайн покупка на билети busstation.info (наричан за краткост по-долу АВТОГАРА САНДАНСКИ, АВТОГАРА).
"ПОТРЕБИТЕЛ" е този, който използва уебсайта и/или услугите на АВТОГАРА САНДАНСКИ.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

"Билет" – валиден документ за пътуване със силата на договор за превоз.
"Презаверка" – смяна на дата и/или час на пътуване.
"Анулаиране" – отказ от пътуване.
"Фискален билет" - валиден документ за пътуване, издаден от фискално устройство.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ
 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва услугите за покупка на билети на busstation.info в съответствие с изискванията на Общите условия за ползване.
 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи лична отговорност пред закона, за всички свои действия, извършени при използване на уебсайта за покупка на билети на busstation.info.
 3. Всички лица, които се намират в закрити обществени места, в това число и транспортни средства за обществен превоз на пътници, са задължени да спазват противоепидемични мерки, които се състоят в поставяне на защитна (предпазна) маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство по избор, покриващо носа и устата (кърпа, шал, шлем и др.). При неспазване на защитните мерки, които са с цел превенция, АВТОГАРА САНДАНСКИ запазва правото си да откаже предоставянето на транспортната услуга, като сумата за закупения билет/и не подлежи на връщане и възстановяване.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОГАРА САНДАНСКИ
 1. Чрез своя уебсайт, АВТОГАРА САНДАНСКИ предлага услугите по продажба на автобусни билети и информация за разписанието на автобусите, заминаващи от автогарата.
 2. Информацията, предоставена от busstation.info, е изцяло собственост на АВТОГАРА САНДАНСКИ и/или на нейните партньори. Използването на съдържание от уебсайта е предмет на писмено споразумение с АВТОГАРА САНДАНСКИ .
 3. АВТОГАРА САНДАНСКИ има право да ограничи достъпа на някои или всички КЛИЕНТИ, до част от услугите или до всички услуги на сайта (при нерегламентиран достъп, форсмажорни обстоятелства и др.).
 4. АВТОГАРА САНДАНСКИ не допуска превоз на пътници във видимо нетрезво сътояние и под видимо влияние на упойващи вещества, както и на лица с поведение застрашаващо живота или здравето на останалите пътници, както и на екипажа. Преценката за състоянието на пътника се извършва от водача наавтобуса, който е и отговорник за превоза. При установяване на гореизложеното водачът може да откаже превоз на пътника и качването на борда на превозното средство.
 5. АВТОГАРА САНДАНСКИ запазва правото си на промяна на номера на място в съответния автобус без предизвестие вследствие на настъпили независещи от АВТОГАРАТА обстоятелства.
 6. Рекламации са валидни само в писмена форма, отправени в срок до 1 месец от датата на пътуване, заедно с копие от билета и багажна разписка. Без предоставяне на горепосочените документи рекламации не се разглеждат.
 7. Всеки пътник закупил билет, е застрахован в рамките на пътуването за риска "Злополука".
ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИ
 1. Билетите, закупени през уебсайта, се получават на касите на АВТОГАРА САНДАНСКИ не по-късно от 30 минути преди пътуването. Онлайн потвърждението с номера на поръчката не представлява валиден документ за пътуване.
 2. За да получите своя билет трябва да предоставите на служител на каса на АВТОГАРА САНДАНСКИ резервационния номер. В противен случай АВТОГАРА САНДАНСКИ има право да откаже издаване на билет и да не бъде предоставена транспортната услуга.
 3. Полученият билет съдържа посочените от Вас в резервацията данни. Отговорност на КЛИЕНТА е да провери посочените в билета данни веднага след получаването му, също така и да научи цялата интересуваща го информация преди да закупи билет. Посочването на неверни или непълни данни от пътника, ще направи покупката на билета невалидна. В тези случаи АВТОГАРА САНДАНСКИ не носи отговорност за осъществяването на покупката на автобусен билет и изпълнение на превоза.
ПРЕЗАВЕРКА НА БИЛЕТ
 1. КЛИЕНТИТЕ, закупили автобусни билети чрез busstation.info имат право да презаверят билета (промяна на дата и час на пътуване) само при наличие на свободни места за желаните нови дата и час.
 2. Промяната може да се осъществи само на касите на АВТОГАРАТА, не по-късно от 1 час преди отпътуване като за целта КЛИЕНТЪТ представя номера на резервацията, резервационния талон или билета (ако вече е издаден).
 3. След отпътуването на автобуса билетът се счита за използван и не може да бъде презаверен.
АНУЛИРАНЕ, ВРЪЩАНЕ И ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ
 1. КЛИЕНТИТЕ, закупили автобусни билети чрез busstation.info имат право да анулират билета (отказ от пътуването) само преди заминаването на автобуса, за който е закупен билет.
 2. При отпечатан/издаден билет, анулирането може да стане само на каса на АВТОГАРА САНДАНСКИ
 3. При онлайн билет с резервационен номер, който не е отпечатан/издаден, връщането на сумата може да стане на информационния телефон за обслужване на клиенти 0882 42 42 12 или на място на каса на АВТОГАРА САНДАНСКИ
 4. Презаверен билет не подлежи на анулиране.
 5. Възстановяването на сумата при отказ от пътуване става съобразно условията за отказ от пътуване и анулация, и в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на анулиране на билета сумата ще бъде възстановена по картата на КЛИЕНТА, с която е извършено плащането или по банков път по посочен IBAN на името на клиента.
 6. След отпътуването на автобуса билетът се счита за използван и не може да бъде анулиран.
ОТГОВОРНОСТ НА АВТОГАРА САНДАНСКИ
 1. Билетът представлява договор за превоз с автобус между пътника и фирмата превозвач. Фирмата превозвачът поема своите отговорности, съгласно чл. 42 - чл.48 от Закона за автомобилните превози.
 2. Срещу закупения от КЛИЕНТА билет, АВТОГАРА САНДАНСКИ осигурява автобусен превоз по посочения маршрут.
 3. Срещу закупения от КЛИЕНТА билет, АВТОГАРА САНДАНСКИ осигурява място спрямо избора на клиента или място, което не е фиксирано с определен номер поради липсваща информация за схемата на местата от фирмата превозвач.
 4. АВТОГАРА САНДАНСКИ и фирмата превозвач не носят отговорност за закъснение по график, в случаи на независещи от тях обстоятелства, като стачки, задръствания, лоши атмосферни условия, катастрофи, техническа авария с превозното средство по време на път и други обстоятелства, които превозвачът не е могъл да предвиди и/или предотврати, като изброяването не е изчерпателно.
 5. В случай на неосъществено пътуване по вина на фирмата превозвач, се възстановява 100% от стойността на билета за неосъществената отсечка.
ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА
 1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да провери коректността на данните върху билета си. АВТОГАРА САНДАНСКИ няма задължение да коригира грешки, след като договорът е бил сключен.
 2. КЛИЕНТЪТ има отговорност за запазване на целостта на получения билет. АВТОГАРА САНДАНСКИ не носи отговорност за загубен, откраднат или увреден билет. Дубликати на билети не се издават.
 3. КЛИЕНТЪТ носи лична финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.
Настоящите общи условия се прилагат за продажба на автобусни билети онлайн, а също и при продажба на място от касите на АВТОГАРА САНДАНСКИ.
Със закупуването на превозен документ (билет), КЛИЕНТЪТ приема напълно общите условия.

За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия се прилагат разпоредбите на ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ, НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

гр. Сандански, ул. Тодор Каблешков №2
(+359) 0882 42 42 12
 
Свържете се с нас

 
 

 

© 2021 - 2024 Автогара Сандански. Created by webstudio.bg